พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก


พัฒนาการของแนวคิดประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก

 1. อังกฤษ
 • แมกนา คาร์ตา (Magna Carta) ในกฎบัตรแมกนา คาร์ตา จำกัดสิทธิ์ขาดของกษัตริย์ ทำให้ฐานะกษัตริย์อังกฤษไม่อยู่เหนือกฎหมายต่อไป และเป็นการรวมตัวกันของรัฐสภา เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจของกษัตริย์ในเวลาต่อมา
 • ระบอบสาธารณรัฐภายใต้การนำของ โอลิเวอร์ ครอมเวลส์ กษัตริย์อังกฤษพยายามละเมิดกฎแมกนา คาร์ตา ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐสภา จนทำให้เกิดสงครามกลางเมือง (ค.ศ. 1640-1649) ยังผลให้พระเจ้าซาร์ลที่ 1 ถูกสำเร็จโทษ และเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐภายใต้การนำของ โอลิเวอร์ ครอมเวลส์ จนถึง ค.ศ. 1660 จึงกลับมาเป็นระบบกษัตริย์
 • การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ (The Glorious Revolution) ค.ศ. 1688 ระบบกษัตริย์กลับมาอีกครั้งอ้างอำนาจเทวสิทธิ์ในการปกครองแบบรัฐสภา ประชาชนจึงต่อต้านจนกษัตริย์ต้องสละราชสมบัติ และหนีออกนอกประเทศ โดยไม่มีการนองเลือด ยังผลให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สิ้นสุดอย่างถาวร
 • ประชาธิปไตยอังกฤษปัจจุบัน หัวหน้ารัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี มีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร มีสภาขุนนาง (มาจากศาสนจักรโดยตำแหน่งและสืบตระกูลขุนนาง) และสภาสามัญ (เลือกมาจากประชาชน)
 1. สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1776-1783)
 • การปฏิวัติในยุโรป ส่งผลให้อาณานิคมอังกฤษในอเมริกาเหนือไม่พอใจที่รัฐบาลอังกฤษตักตวงผลประโยชน์ด้วยการเก็บภาษี จึงเรียกร้องให้เมืองแม่ปลดปล่อยตนเองด้วยการปฏิวัติใน ค.ศ. 1776 ทำให้เกิดสงคราม ประกาศอิสรภาพ 7 ปี จึงได้รับเอกราชอย่างแท้จริง
 • รัฐธรรมนูญอเมริกา เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1788 แบ่งอำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ มีพรรคการเมือง 2 พรรคใหญ่ คือ เดโมแครต และรีพับบลิกัน
 1. ฝรั่งเศส
 • การปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789) ได้แบบอย่างจากอเมริกา และแนวคิดแบบภูมิธรรม ซึ่งฝรั่งเศสยังคงรักษาสถานภาพเดิม คือ กษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงเกิดการปฏิวัติล้มล้างพระเจ้าหลุยส์ที่16 ขึ้น ใน ค.ศ. 1789
 • ความไม่มั่นคงในระบอบประชาธิปไตย ปัญหาภายในและสงครามกับประเทศภายนอก ทำให้การเมืองไม่มั่นคง และมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ค.ศ. 1789-1870 มีรัฐธรรมนูญ 12 ฉบับ การปกครองจากกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ และเผด็จการจนปัจจุบัน มีการเลือกตั้งโดยตรง เนื่องจากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1962
 1. การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย
 • รัชกาลที่ 5 คำกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103 (พ.ศ. 2427)
 • รัชกาลที่ 6 กบฏ ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) การเตรียมวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยได้แก่ ดุสิตธานี
 • รัชกาลที่ 7 การเตรียมการปกครองประชาธิปไตย ทรงมีพระราชดำริพระราชทานรัฐธรรมนูญ การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม วันที่ 24 มิถุนายน 2475
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: