ภูมิอากาศในประเทศไทย


ภูมิอากาศในประเทศไทย

ตามระบบเคิปเปน ประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อน (Tropical Rain Climate) โดยมีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส แต่เนื่องจากในภูมิภาคต่างๆ ของไทยมีปริมาณของฝนที่ตกแตกต่างกัน ทำให้แบ่งเขตภูมิอากาศออกเป็นเขตย่อยๆ ได้ 2 เขต คือ มรสุมเมืองร้อน และทุ่งหญ้าเมืองร้อน

 1. มรสุมเมืองร้อน (Am) อุณหภูมิของอากาศสูงตลอดปี ความชุ่มชื้นจากฝนสลับกับความแห้งแล้งในรอบปีเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุม ทำให้พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ผลัดใบเมืองร้อน อากาศประเภทนี้พบบริเวณภาคใต้และบางจังหวัดของภาคตะวันออก (จันทบุรี ตราด)
 2. ทุ่งหญ้าเมืองร้อน (สะวันนา) (Aw) อุณหภูมิของอากาศสูงตลอดปี อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง เพราะปริมาณฝนมีน้อย ภูมิอากาศประเภทนี้พบในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าโปร่งหรือทุ่งหญ้าสลับป่าไม้

อิทธิพลต่างๆ ที่ทำให้ภูมิอากาศในประเทศไทยมีความแตกต่างกัน

 1. ทำเลที่ตั้ง ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนของโลก ระหว่างละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึง 20

องศา 27 ลิปดาเหนือ ความใกล้ไกลทะเลทำให้ความชุ่มชื้นและพิสัยอุณหภูมิแตกต่างกัน และความสูงต่ำของพื้นที่ทำให้ความชุ่มชื้นของแต่ละภูมิภาคในประเทศแตกต่างกันออกไป

 1. ลมประจำ ได้แก่
 2. ลมประจำฤดู (ลมมรสุม) แบ่งออกเป็น
 • ลมมรสุมฤดูร้อน (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้) ทำให้มีฝนตกในภูมิภาคต่างๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรง ไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว
 • ลมมรสุมฤดูหนาว (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ทำให้ภูมิภาคต่างๆ มีอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็น ยกเว้น ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุก ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม
 1. ลมประจำถิ่น ได้แก่
 • ลมข้าวเบา (ลมว่าว) พัดในช่วงรอยต่อระหว่างมรสุมฤดูร้อนเปลี่ยนไปเป็นมรสุมฤดูหนาว (ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) เป็นลมร้อนที่แห้ง ทำให้ข้าวกล้าในนาสุกเร็วก่อนกำหนด
 • ลมตะเภา พัดในช่วงรอยต่อระหว่างมรสุมฤดูหนาวเปลี่ยนไปเป็นมรสุมฤดูร้อน (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) ในสมัยโบราณใช้เดินเรือสำเภา ปัจจุบันนิยมเล่นว่าวในช่วงที่ลมนี้พัด
 1. พายุ แบ่งออกเป็น
 • พายุฟ้าคะนอง (พายุฤดูร้อน) เกิดในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เพราะมีอากาศร้อนอบอ้าวจะมีพายุพัดพร้อมกับฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฝนตก บางครั้งมีลูกเห็บตก
 • พายุหมุน เกิดในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พายุชนิดนี้พัดมาจากทะเลจีนใต้จะนำฝนมาตกหนักในประเทศไทย ทำให้ปริมาณน้ำฝนแต่ละปีมากน้อยต่างกัน
 • แนวเทือกเขา ภูเขาที่มีความสูงมากๆ บนภูเขาจะมีอุณหภูมิของอากาศต่ำกว่าบริเวณข้างล่างมาก

นอกจากนี้ถ้าแนวของเทือกเขาทอดขวางกั้นทิศทางลมแล้วจะทำให้เกิดความชุ่มชื้นในด้านที่รับลมแต่ด้านที่อับลมจะแห้งแล้ง เช่น

 • เทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี ทอดตัวขวางกั้นมรสุมฤดูร้อนที่พัดมาจากทะเลอันดามัน ทำให้ด้านพม่ามีฝนตก แต่ด้านไทยบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรีแห้งแล้ง
 • เทือกเขาจันทบุรีและบรรทัด ทอดตัวขวางกั้นลมมรสุมฤดูร้อนที่พัดมาจากอ่าวไทย ทำให้ด้านจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด มีฝนตก แต่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีแห้งแล้ง
 • เทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเย็น สันกำแพง และพนมดงรัก ทอดตัวขวางกั้นลมมรสุมฤดูร้อนที่พัดมาจากอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคกลางมีฝนตก แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห้งแล้ง
 • เทือกเขาภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสันกาลาคีรี ทอดตัวขวางกั้นลมมรสุมฤดูร้อนที่พัดจากทะเลอันดามัน ทำให้ชายฝั่งตะวันตกมีฝนตกแต่ชายฝั่งตะวันออกแห้งแล้ง และในช่วงลมมรสุมฤดูหนาวเทือกเขาเหล่านี้จะเป็นตัวกั้นจึงทำให้ชายฝั่งตะวันออกฝนตกและชายฝั่งตะวันตกแห้งแล้ง
 1. ความชื้นและปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ในช่วงฤดูฝนนั้นเป็นช่วงที่ลมมรสุมฤดูร้อนและพายุหมุนพัดผ่านทำให้มีปริมาณฝนและความชื้นสูงแต่ถ้าให้ช่วงมรสุมฤดูหนาวนั้นอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ยกเว้นพื้นที่ชายฝั่งทะเลของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกและความชื้นสูง ฝนที่ตกในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ
 • ฝนภูเขา เป็นฝนที่ตกในช่วงฤดูฝนบริเวณเทือกเขาต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดระนองและตราด จะมีฝนชนิดนี้ตกในปริมาณมากตามลำดับ
 • ฝนปะทะมวลอากาศหรือฝนปะทะมรสุม เกิดจากลมมรสุมพัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาสู่แผ่นดินทำให้ฝนตกแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง ฝนชนิดนี้ประเทศไทยได้รับเป็นส่วนใหญ่
 • ฝนพาความร้อน เกิดจากการระเหยของความชื้นบนพื้นผิวโลก แล้วสะสมตัวในบรรยากาศจะมีฝนตกในช่วงบ่ายและค่ำ เนื่องจากในอากาศมีปริมาณไอน้ำสะสมมากฝนชนิดนี้จะพบในภาคใต้ของไทยและบางครั้งอาจจะมีพายุฟ้าคะนองเกิดขึ้นร่วมด้วยเป็นบางครั้ง
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: