ทรัพยากรป่าไม้ – ทรัพยากรสัตว์ป่า


ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าทั้งประเภทป่าไม้ต้นน้ำลำธาร (ป่าบริสุทธิ์) และป่าผลผลิต ในปัจจุบันป่าไม้ในประเทศไทยลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการลักลอบตัดไม้ การทำไร่เลื่อนลอย การขยายพื้นที่ทำการเกษตรกรรมและการขยายพื้นที่อยู่อาศัย  * สถิติปริมาณพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2541

 • -ภาคเหนือ 38.4 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออก 20.4 เปอร์เซ็นต์
 • -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.4 เปอร์เซ็นต์
 • -ภาคตะวันตก 49.7 เปอร์เซ็นต์
 • -ภาคใต้ 17.2 เปอร์เซ็นต์
 • -ภาคกลาง 14.8 เปอร์เซ็นต์

ป่าไม้ในประเทศไทย แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าไม้ผลัดใบเมืองร้อนและป่าไม้ไม่ผลัดใบเมืองร้อน

 1. ป่าไม้ผลัดใบเมืองร้อน
 • ป่าเบญจพรรณ ไม้มีค่า ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ไผ่ เป็นป่าไม้ที่มีมากที่สุดในไทย
 • ป่าแดง ไม้มีค่า ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้เหียง ไม้พะยอม
 • ไม้ชายหาด ไม้มีค่า ได้แก่ ไม้กระทิง สนทะเล
 1. ป่าไม้ไม่ผลัดใบเมืองร้อน
 • ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น ไม้มีค่า ได้แก่ ไม้ยาง ไม้พะยุง ไม้ตะเคียน หวาย
 • ป่าดิบเขา ไม้มีค่า ได้แก่ ไม้ก่อ ไม้ยม ไม้ยาง ไม้จำปีป่า
 • ป่าสนเขา ไม้มีค่า ได้แก่ สน 2 ใบ สน 3 ใบ
 • ป่าเลนน้ำเค็ม ไม้มีค่า ได้แก่ ไม้โกงกาง ไม้แสม
 • ป่าพรุ ไม้มีค่า ได้แก่ อินทนิลน้ำ ไม้ลำพู

วิธีการอนุรักษ์ป่าไม้

 1. ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติและเขตคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า
 2. ปลูกป่าเพิ่มตามโครงการประชาอาสา จัดทำสวนป่า หมู่บ้านป่าไม้ และโครงการป่ารักษ์น้ำ
 3. ออกพระราชบัญญัติปิดป่า (ไม่อนุญาตในการให้สัมปทานทำอุตสาหกรรมป่าไม้)
 4. การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสำคัญๆ ของพระราชวงศ์

ทรัพยากรสัตว์ป่า

สัตว์ป่าเป็นที่ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันสัตว์ป่ายังทำหน้าที่เป็นสีสันให้กับป่าไม้ แต่ในปัจจุบันป่าไม้มีพื้นที่ลดลง ปริมาณของสัตว์ป่าก็พลอยลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ตัวการสำคัญที่ทำให้สัตว์ป่าลดปริมาณลงอย่างมาก ก็คือ มนุษย์ มีการนำสัตว์ป่ามาเป็นอาหาร เป็นเครื่องประกอบยาสมุนไพร และยังมีการล่าสัตว์เพื่อเกมกีฬา เป็นต้น ดังนั้นการอนุรักษ์ให้สัตว์ป่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น และคงอยู่คู่กับโลกตลอดไป รัฐบาลได้กำหนดมาตรการสำคัญไว้ ดังนี้

 1. ออกพระราชบัญญัติกำหนดประเภทของสัตว์ป่าบางชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวน ห้ามเลี้ยงสัตว์และห้ามมีไว้ในครอบครองเด็ดขาด ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกแต้วแร้วท้องดำ นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน พะยูน แรด กระซู่ สมเสร็จ กูปรี ควายป่า ละมั่ง สมัน เก้งหม้อ เลียงผา และกวางผา
 2. ออกพระราชบัญญัติกำหนดประเภทของสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2โดยพิจารณาจากการล่าเพื่อเป็นอาหารหรือเกมกีฬาหรือไม่ เป็นต้น
 3. กำหนดพื้นที่ที่มีอยู่เป็นเขตคุ้มครองและรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย เป็นต้น
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: