ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลกในประเทศไทย


ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลกในประเทศไทย

ที่ราบ (Plain)

 1. ที่ราบชายฝั่งทะเล คือ ที่ราบที่อยู่ชิดกับชายฝั่งทะเล เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกหรือการทับถมของตะกอน เช่น ที่ราบรอบอ่าวไทย ที่ราบชายฝั่งอันดามัน
 2. ที่ราบเชิงภูเขารูปพัด คือ ที่ราบที่อยู่บริเวณเชิงเขา เกิดจากตะกอนที่แม่น้ำพามาจากภูเขาทับถมกันเช่น บริเวณแอ่งที่ราบในภาคเหนือ
 3. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ คือ ที่ราบเกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณ 2 ฟากฝั่งแม่น้ำและการกัดเซาะ ได้แก่
 • ที่ราบน้ำท่วมถึง เช่น ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นครสวรรค์ถึงอ่าวไทย
 • ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ เช่น ที่ราบภาคกลางตอนล่าง ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ จังหวัดชัยนาทถึงอ่าวไทย
 • ที่ราบขั้นบันได เช่น ที่ราบภาคกลางตอนบนและที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก
 • ที่ราบลูกฟูก เช่น ที่ราบภาคกลางตอนบน

ที่ราบสูง (Plateau) ในประเทศไทยมีที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า “ที่ราบสูงโคราช” เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกใต้ทะเล ที่เชื่อเช่นนี้เพราะสภาพของดินเค็ม ฟอสซิล และโครงสร้างของหินเหมือนเปลือกโลกใต้อ่าวไทย ที่ราบสูงนี้เป็นที่ราบสูงรูปโต๊ะหรือที่ราบสูงทวีป

ภูเขา (Mountain) ได้แก่

 • เทือกเขาที่เกิดจากรอยคดโค้ง เช่น เทือกเขาในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้
 • ภูเขายอดตัดหรือภูเขาบล็อก เช่น ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ ภูขี้เถ้า ในจังหวัดเลย
 • ภูเขารูปโดม เช่น ภูเขาโดดๆ ในภาคกลางตอนบนและดอยเต่า
 • ภูเขาไฟ เช่น ภูพนมรุ้ง ภูอังคาร ภูกระโดง (บุรีรัมย์) ม่อนจำปาแดง ม่อนหินฟู (ลำปาง)

ทะเลสาบ (Lake) ได้แก่

 • ทะเลสาบชายฝั่งทะเล (Lagoon) เช่น อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา
 • ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ (Creter Lake) เช่น ทะเลสาบบนภูกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ทะเลสาบที่เกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก เช่น กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน
 • ทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้น (Reservoir) เช่น อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบเหนือเขื่อน
 • ทะเลสาบเกิดจากการเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำ (Ox Box Lake) เช่น กุดต่างๆ ในภาคอีสาน

ชายฝั่งทะเล (Shore Line) ได้แก่

 • ชายฝั่งทะเลโผล่หรือชายฝั่งทะเลยกตัว (Emerged Coast Line) เช่น ชายฝั่งด้านอ่าวไทย
 • ชายฝั่งทะเลจมหรือชายฝั่งทะเลทรุด (Submerged Coast Line) เช่น ชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน
 • ชายฝั่งทะเลเป็นกลาง เกิดจากการทับถมของตะกอน เช่น แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกาะ (Island) ได้แก่

 • เกาะริมทวีป อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่เกิดจากการผันแปรของเปลือกโลก เช่น เกาะต่างๆ ในน่านน้ำไทย
 • เกาะกลางมหาสมุทร อยู่ไกลแผ่นดินใหญ่เกิดจากการทับถมของปะการังหรือภูเขาไฟใต้ทะเล เกาะประเภทนี้ไม่มีในไทย

ภูมิประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย

 • ภาคเหนือ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง เกิดจากรอยคดโค้ง (Fold) ประกอบด้วยเทือกเขาหลวงพระบาง ผีปันน้ำ ถนนธงชัย และแดนลาว เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน และ แม่น้ำเจ้าพระยา ยังมีภูมิประเทศที่เป็นแอ่งที่ราบเกิดจากตะกอนที่แม่น้ำพัดพามาจากภูเขา ทับถมบริเวณที่ราบเชิงเขาเป็นหย่อมๆ เกิดเป็นแอ่งที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง จึงมีชุมชนเมืองเกิดขึ้นในบริเวณนี้
 • ภาคกลาง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ (ที่ราบลูกฟูก ที่ราบขั้นบันได ที่ราบน้ำท่วมถึง ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ) เกิดจากดินตะกอนที่แม่น้ำพัดพามาทับถมมีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีที่สูงบริเวณขอบด้านตะวันออกและด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเปลือกโลกดั้งเดิมของภาคกลาง ในภูมิภาคนี้มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก และลพบุรี ล้วนแต่เป็นแม่น้ำที่ไหลจากตอนบนของภูมิภาคลงสู่อ่าวไทยตอนล่างของภูมิภาค
 • ภาคตะวันออก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล (ด้านอ่าวไทย) เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกทำให้พื้นที่ราบกว้าง ชายหาดสวยงามและมีทะเลน้ำตื้น จึงมีประชาชนอาศัยในบริเวณนี้มาก นอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี ส่วนเทือกเขาสูง ประกอบด้วยเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก
 • ภาคตะวันตก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงที่ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือ เช่น เทือกเขาถนนธงชัย ตะนาวศรี เป็นเทือกเขาที่เกิดจากรอยคดโค้ง (Fold) เป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญๆ เช่น แม่น้ำแควน้อย แควใหญ่ เพชรบุรี ปราณบุรี จากการที่ภูมิภาคนี้มีเทือกเขาและแม่น้ำสายใหญ่ๆ หลายสาย จึงเป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ นอกจากภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูง ภูมิภาคนี้ยังมีภูมิประเทศที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สันนิษฐานว่าเคยอยู่ใต้ทะเลมาก่อน ต่อมาได้ยกตัวขึ้นมา (Uplifting) เพราะความเค็มของดิน มีฟอสซิลล้วนเป็นซากพืชและสัตว์ทะเลมาก่อนและโครงสร้างของชั้นหินคล้ายกับเปลือกโลกใต้ทะเลอ่าวไทย ที่ราบสูงโคราชจัดเป็นที่ราบสูงรูปโต๊ะหรือที่ราบสูงทวีปบริเวณขอบด้านตะวันตกและใต้ มีเทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเย็น สันกำแพงและพนมดงรัก บริเวณตอนกลางของภาคมีเทือกเขาภูพาน เทือกเขาเหล่านี้เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก
 • ภาคใต้ มีพื้นที่เป็นคาบสมุทร โดยมีทะเลจีนใต้ (อ่าวไทย) และทะเลอันดามันขนาบชายฝั่งด้านอ่าวไทย เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก จะมีที่ราบหลายแห่ง ที่ราบบริเวณชายฝั่งกว้าง หาดทรายยาว มีเกาะอยู่บ้างและมีสันทรายจะงอยหลายแห่ง ส่วนชายฝั่งทะเลอันดามันเกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก จะมีที่ราบแคบชายฝั่งค่อนข้างเว้าแหว่ง เกาะแก่งมีมาก โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำจะมีชะวากทะเล ในบริเวณตอนกลางของคาบสมุทรจะมีเทือกเขาทอดเป็นแนวเหนือใต้ ประกอบด้วยเทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี เทือกเขาเหล่านี้เป็นเทือกเขาที่เกิดจากการคดโค้งของเปลือกโลก (Fold)
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: