ความหมายของศาสนา


ความหมายของศาสนา

 • ศาสนา คือ ความเชื่อที่เป็นแนวทางปฏิบัติให้มนุษย์รอดพ้นจากความทุกข์และพบสุขนิรันดร
 • มีคำสอนว่าด้วยศีลธรรม เช่น หลักความดี หลักความรักความเมตตา
 • มีคำสอนว่าด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตของแต่ละศาสนา
 1. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู == > โมกษะ
 2. ศาสนาพุทธ == > นิพพาน
 3. ศาสนาคริสต์ == > อาณาจักรพระเจ้า
 4. ศาสนาอิสลาม == > พระอัลเลาะห์
 5. มูลเหตุที่เกิดศาสนา
 6. เกิดจากอวิชชา (ความไม่รู้)
 7. เกิดจากความกลัว
 8. เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา
 9. เกิดจากปัญญา ต้องการรู้แจ้งเห็นจริง

ประเภทของศาสนา

 1. จัดประเภทตามภูมิศาสตร์
 • ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันตก – ยูดาย (ยิว) โซโรอัสเตอร์ คริสต์ อิสลาม
 • ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันออก – ชินโต เต๋า ขงจื๊อ
 • ศาสนาที่เกิดในเอเชียใต้ – พราหมณ์-ฮินดู เชน (นิครนถ์) พุทธ ซิกข์
 1. จัดประเภทตามหลักธรรมที่เกี่ยวกับพระเจ้า
 • เทวนิยม (Theism) เชื่อในความมีอยู่ของพระเจ้า ได้แก่ ศาสนายูดาย คริสต์ อิสลาม
 • อเทวนิยม (Atheism) ไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก ได้แก่ ศาสนาพุทธ เชน

ความสำคัญของศาสนา

 1. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์
 2. เป็นบรรทัดฐานของสังคม
 3. เป็นกลไกควบคุมสังคม
 4. เป็นบ่อเกิดของศีลธรรม จริยธรรม ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม
 5. เป็นที่พึ่งขั้นสุดท้ายเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ของมนุษย์

องค์ประกอบของศาสนา

 1. หลักธรรมคำสอน (คัมภีร์)
 2. ศาสดา
 3. นักบวช
 4. พิธีกรรม
 5. อื่นๆ เช่น ศาสนสถาน ศาสนิกชน
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: