ความหมายของศาสนา


ความหมายของศาสนา

 • ศาสนา คือ ความเชื่อที่เป็นแนวทางปฏิบัติให้มนุษย์รอดพ้นจากความทุกข์และพบสุขนิรันดร
 • มีคำสอนว่าด้วยศีลธรรม เช่น หลักความดี หลักความรักความเมตตา
 • มีคำสอนว่าด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตของแต่ละศาสนา
 1. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู == > โมกษะ
 2. ศาสนาพุทธ == > นิพพาน
 3. ศาสนาคริสต์ == > อาณาจักรพระเจ้า
 4. ศาสนาอิสลาม == > พระอัลเลาะห์
 5. มูลเหตุที่เกิดศาสนา
 6. เกิดจากอวิชชา (ความไม่รู้)
 7. เกิดจากความกลัว
 8. เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา
 9. เกิดจากปัญญา ต้องการรู้แจ้งเห็นจริง

ประเภทของศาสนา

 1. จัดประเภทตามภูมิศาสตร์
 • ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันตก – ยูดาย (ยิว) โซโรอัสเตอร์ คริสต์ อิสลาม
 • ศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันออก – ชินโต เต๋า ขงจื๊อ
 • ศาสนาที่เกิดในเอเชียใต้ – พราหมณ์-ฮินดู เชน (นิครนถ์) พุทธ ซิกข์
 1. จัดประเภทตามหลักธรรมที่เกี่ยวกับพระเจ้า
 • เทวนิยม (Theism) เชื่อในความมีอยู่ของพระเจ้า ได้แก่ ศาสนายูดาย คริสต์ อิสลาม
 • อเทวนิยม (Atheism) ไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก ได้แก่ ศาสนาพุทธ เชน

ความสำคัญของศาสนา

 1. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์
 2. เป็นบรรทัดฐานของสังคม
 3. เป็นกลไกควบคุมสังคม
 4. เป็นบ่อเกิดของศีลธรรม จริยธรรม ศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรม
 5. เป็นที่พึ่งขั้นสุดท้ายเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ของมนุษย์

องค์ประกอบของศาสนา

 1. หลักธรรมคำสอน (คัมภีร์)
 2. ศาสดา
 3. นักบวช
 4. พิธีกรรม
 5. อื่นๆ เช่น ศาสนสถาน ศาสนิกชน
โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: