หลักธรรมที่สำคัญของศาสนาพุทธ


หลักธรรมที่สำคัญของศาสนาพุทธ

 1. เบญจขันธ์ (องค์ประกอบของชีวิต)

ประกอบด้วยรูปขันธ์ (ร่างกาย) และ นามขันธ์ (จิต)

เจตสิก (อาการของจิต) ได้แก่

 • เวทนา – ความรู้สึก
 • สัญญา – กำหนดได้จำได้
 • สังขาร – สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้คิด
 • วิญญาณ – การรับรู้ผ่านอายตนะ 6 == > (จิต)
 1. โลกธรรม 8 (ธรรมที่มีประจำโลก)
 • อิฏฐารมณ์ (ส่วนที่เราพอใจชอบใจ) เช่น ลาภ-ยศ-สรรเสริญ-สุข
 • อนิฏฐารมณ์ (ส่วนที่เราไม่พอใจไม่ชอบใจ) เช่น เสื่อมลาภ-เสื่อมยศ-นินทา-ทุกข์
 1. หลักกรรม
 • กุศลกรรม – กรรมดี
 • อกุศลกรรม – กรรมชั่ว
 • อัพยากตกรรม – กรรมที่ไม่เกี่ยวกับความดีชั่ว
 1. นิยาม 5 (กฎธรรมชาติแห่งเหตุผล)
 • อุตุนิยาม – ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
 • พีชนิยาม – ว่าด้วยการสืบพันธุ์
 • จิตตนิยาม – ว่าด้วยการทำงานของจิต
 • กรรมนิยาม – ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์
 • ธรรมนิยาม – ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน
 1. ปฏิจจสมุปบาท

คือ การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ไม่มีสิ่งใดที่เกิดมีขึ้นได้แบบลอยๆ) เป็นกฎแห่งเหตุผลโดยมีองค์ประกอบ 12 ประการที่เป็นเหตุปัจจัยต่อกันหรือเรียกว่า “กฎอิทัปปัจจยตา”

 1. วิตก 3
 • เนกขัมมวิตก – คิดออกจากกาม-โลภะ-ราคะ
 • อพยาบาทวิตก – คิดออกจากความเคียดแค้นชิงชัง
 • อวิหิงสาวิตก – คิดออกจากการเบียดเบียนผู้อื่น
 1. นิวรณ์ 5 (สิ่งกีดขวางจิตมิให้บรรลุความดี)
 • กามฉันทะ – อยากในกาม
 • พยาบาท – คิดร้าย เคืองแค้น
 • ถีนมิทธะ – หดหู่ เซื่องซึม ง่วงเหงาหาวนอน
 • อุทธัจจกุกกุจจะ – ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ
 • วิจิกิจฉา – ลังเลสงสัย
 1. มิจฉาวณิชชา 5 (การค้าขายที่ผิดหลักศีลธรรม)
 • สัตถวณิชชา – ค้าอาวุธ
 • สัตตวณิชชา – ค้ามนุษย์
 • มังสวณิชชา – ค้าเนื้อสัตว์
 • มัชชวณิชชา – ค้าของมึนเมา
 • วิสวณิชชา – ค้ายาพิษ
 1. ภาวนา 4 (การพัฒนาฝึกฝนตนแบบสมดุลทั้ง 4 ด้าน)
 • กายภาวนา – พัฒนากาย
 • สีลภาวนา – พัฒนาความประพฤติ
 • จิตตภาวนา – พัฒนาจิต
 • ปัญญาภาวนา – พัฒนาปัญญา

10.วิมุตติ 5 (การหลุดพ้น ภาวะที่ไม่มีกิเลสและทุกข์)

 • หลุดพ้นด้วยการใช้ฌานข่มกิเลส (สมถะ)
 • หลุดพ้นด้วยธรรมที่ตรงกันข้าม (วิปัสสนา)
 • หลุดพ้นอย่างเด็ดขาด (มรรค)
 • หลุดพ้นอย่างสงบราบคาบ (ผล)
 • หลุดพ้นจนเกิดภาวะปลอดโปร่ง (นิพพาน)

11.พระสัทธรรม 3 (ธรรมของคนดี)

 • ปริยัติ – ศึกษาเล่าเรียน (พระไตรปิฎก)
 • ปฏิบัติ – ลงมือปฏิบัติ (ไตรสิกขา)
 • ปฏิเวธ – ผลจากการปฏิบัติ (มรรค ผล นิพพาน)

12.ปัญญาวุฒิธรรม 4 (ธรรมที่นำไปสู่ความเจริญแห่งปัญญา)

 • สัปปุริสสังเสวะ – คบหาคนดี
 • สัทธัมมัสสวนะ – ใส่ใจศึกษาหาความรู้ที่ดี
 • โยนิโสมนสิการ – ศึกษาหาเหตุผลโดยถูกวิธี (คิดโดยแยบคาย)
 • ธัมมานุธัมมาปฏิบัติ – ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้อง

13.พละ 5 (ธรรมที่เป็นกำลังพัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ)

 • สัทธา – ความเชื่อที่มีเหตุผล
 • วิริยะ – ความเพียรในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
 • สติ – ความระลึกได้ ไม่ประมาทไม่เผลอ
 • สมาธิ – ความตั้งมั่นแห่งจิต
 • ปัญญา – ความรอบรู้

14.ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4 (ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน)

 • อุฏฐานสัมปทา – ขยันหมั่นเพียร
 • อารักขสัมปทา – รักษาทรัพย์และประหยัด
 • กัลยาณมิตตตา – คบเพื่อนดี
 • สมชีวิตา – มีความเป็นอยู่เหมาะสม

15.ปาปณิกธรรม 3 (ธรรมของพ่อค้าหรือผู้ประกอบการ)

 • จักขุมา – ตาดี ดูของเป็น
 • วิธูโร – จัดเจนธุรกิจ
 • นิสสยสัมปันโน – มีทุนทรัพย์

16.อุบาสกธรรม 5 (ธรรมของอุบาสกที่ดี)

 • มีศรัทธา
 • มีศีล
 • ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว
 • ไม่แสวงหาทักขิไณยภายนอก (ทักขิไณย คือ พระสงฆ์)
 • บำรุงพระพุทธศาสนา

17.อธิปไตย 3 (หลักความเป็นใหญ่)

 • อัตตาธิปไตย – ถือตนเองเป็นใหญ่
 • โลกาธิปไตย – ถือความเห็นคนส่วนมากเป็นใหญ่
 • ธรรมาธิปไตย – ถือความชอบธรรมเป็นใหญ่

18.สาราณียธรรม 6 (ธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน)

 • เมตตากายกรรม – ทำต่อกันด้วยเมตตา
 • เมตตาวจีกรรม – พูดต่อกันด้วยเมตตา
 • เมตตามโนกรรม – คิดต่อกันด้วยเมตตา
 • สาธารณโภคี – แบ่งปัน
 • สีลสามัญญตา – มีระเบียบวินัยที่ดี
 • ทิฏฐิสามัญญตา – มีความคิดเห็นที่ดี

19.อปริหานิยธรรม 7 (ธรรมที่นำความเจริญมาสู่หมู่คณะ)

 • หมั่นประชุมประจำ
 • พร้อมเพรียงกันประชุม
 • ไม่ถืออำเภอใจ
 • ให้เกียรติเคารพนับถือแก่ผู้มีประสบการณ์
 • ให้เกียรติและคุ้มครองสตรี
 • เคารพสักการะปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจำชาติ
 • จัดบำรุงแก่ผู้ทรงศีล

20.ทศพิธราชธรรม 10

 • ทาน – การให้
 • ศีล – ประพฤติดี
 • ปริจจาคะ – เสียสละ
 • อาชชวะ – ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • มัททวะ – สุภาพอ่อนโยน
 • ตปะ – ไม่หมกมุ่นในความสุขสำราญ จนลืมหน้าที่
 • อักโกธะ – ไม่โกรธ
 • อวิหิงสา – ไม่เบียดเบียนกดขี่ข่มเหงผู้อยู่ใต้ปกครอง
 • ขันติ – อดทนอดกลั้น
 • อวิโรธนะ – วางตนเป็นกลาง

21.การสงเคราะห์บุตร

 • อภิชาตบุตร – บุตรที่เจริญกว่าบิดามารดา
 • อนุชาตบุตร – บุตรที่เจริญเท่าบิดามารดา
 • อวชาตบุตร – บุตรที่อยู่ในฐานะต่ำกว่าบิดามารดา

22.สันโดษ (ควมยินดี ความพอใจ)

 • ยถาลาภสันโดษ – ยินดีตามที่ตนได้
 • ยถาพลสันโดษ – ยินดีในความสามารถตน
 • ยถาสารุปปสันโดษ – ยินดีในความเป็นอยู่ตน

23.อริยสัจ 4

–  ทุกข์ – ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย

–  สมุทัย – สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ คือ ตัณหา (ความอยาก) ได้แก่

 • กามตัณหา – ความอยากในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
 • ภวตัณหา – ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น
 • วิภวตัณหา – ความไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น

–  นิโรธ – ความดับทุกข์/การปราศจากความทุกข์

–  มรรค – ทางดับทุกข์ เรียกว่า มรรค 8 หรือทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ได้แก่

 • สัมมาทิฐิ คือ เห็นชอบ – อริยสัจ 4
 • สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ – ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน
 • สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ – ไม่พูดเท็จ ส่อเสียด เพ้อเจ้อ เหลวไหล
 • สัมมากัมมันตะ คือ การงานชอบ – ไม่ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์
 • สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ – ไม่คดโกง ค้ายาเสพติด
 • สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ – มีความเพียรพยายาม
 • สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ – ตั้งสติให้รู้เท่าทัน
 • สัมมาสมาธิ คือ ตั้งใจชอบ – ตั้งจิตให้มีสมาธิแน่วแน่

24.มรรคมีองค์ 8 กับไตรสิกขา

 • ศีล – สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวาจา

ไตรสิกขา • สมาธิ – สัมมาสมาธิ สัมมาสติ สัมมาวายามะ

 • ปัญญา – สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ

25.กระบวนการพัฒนาปัญญา

 • อายโกศล – ฉลาดในความเจริญ (รู้จักเหตุ-ประโยชน์แห่งความเจริญ) เช่น อิทธิบาท 4
 • อปายโกศล – ฉลาดในความเสื่อม (รู้จักเหตุ-โทษแห่งความเสื่อม)
 • อุปายโกศล – ฉลาดในวิธีการ (รู้จักวิธีการละเหตุแห่งความเสื่อมและวิธีการสร้างเหตุแห่งความเจริญ)

26.ศรัทธา

 • กัมมสัทธา – เชื่อว่ากรรมมีจริง
 • วิปากสัทธา – เชื่อผลของกรรม
 • กัมมัสสกตาสัทธา – เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน
 • ตถาคตโพธิสัทธา – เชื่อมั่นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

27.ไตรลักษณ์ (สามัญลักษณะ)

 • อนิจจัง – ไม่เที่ยงเพราะเกิดดับ
 • ทุกขัง – เป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้น
 • อนัตตา – ไม่ใช่ตัวตนเพราะบังคับไม่ได้

28.พระไตรปิฎก

 • พระวินัย – วินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี
 • พระสูตร – คำเทศนาสั่งสอนที่มีรายละเอียด
 • พระอภิธรรม – หลักธรรมล้วน

29.พลี (เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมในโภคอาทิยะ 5)

 • ญาติพลี – สงเคราะห์ญาติ
 • อติถีพลี – ต้อนรับแขก
 • ปุพพเปตพลี – ทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ
 • ราชพลี – บำรุงราชการ เช่น เสียภาษี
 • เทวดาพลี – สักการะถวายเทวดา

30.บทสวดสรรเสริญ

 • พระพุทธเจ้า – นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 • พระพุทธคุณ – อิติปิ โส ภะคาวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
 • พระธรรมคุณ – สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
 • พระสังฆคุณ – สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: