การเงินระหว่างประเทศ


การเงินระหว่างประเทศ

การเงินระหว่างประเทศ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ทางด้านการเงินระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งความสัมพันธ์นี้สืบเนื่องมาจากการค้าขายระหว่างประเทศ การกู้ยืมเงินและการชำระหนี้ การลงทุนระหว่างประเทศ และการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คือ การนำเงินตราสกุลหนึ่งไปแลกเปลี่ยนกับอีกสกุลหนึ่ง
การแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องนั้นต้องแลกที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ 2 อย่าง คือ

  1. อัตราซื้อ (Buying) คือ อัตราที่ธนาคารรับซื้อ (ราคาต่ำ)
  2. อัตราขาย (Selling) คือ อัตราที่ธนาคารขายไป (ราคาสูง)

ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง 2 ประเภท ธนาคารกลางเป็นผู้กำหนด โดยเทียบค่าเงินของตนกับทองคำหรือเงินตราสกุลอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศกำหนด

ปัจจุบันประเทศไทยกำหนดการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเป็นแบบ “ลอยตัว” ชนิดมีการจัดการจะใช้อุปสงค์และอุปทานของเงินตราเป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินตรา แต่อยู่ในความดูแลของธนาคารกลาง

ค่าเงินแข็ง คือ เงินสกุลใดแข็งแสดงว่าเงินสกุลนั้นมีค่าสูงขึ้น เช่น เงินบาทแข็งค่า เดิม 1 ดอลลาร์ USเท่ากับ 40 บาท จะเป็น 1 ดอลลาร์ US เท่ากับ 38 บาท

ค่าเงินอ่อน คือ เงินสกุลใดอ่อนแสดงว่าเงินสกุลนั้นมีค่าลดลง

ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ (Balance of Payment) หมายถึง รายงานที่แสดงถึงยอดรายได้และรายจ่ายที่ประเทศได้รับหรือจ่ายให้แก่ต่างประเทศในระยะเวลา 1 ปี

บัญชีต่างๆ ที่ใช้แสดงรายงานดุลการชำระเงินระหว่างประเทศมีอยู่ 3 บัญชี คือ

  1. บัญชีเดินสะพัด เป็นบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับสินค้าเข้าและสินค้าออก หรือดุลการค้ารวมทั้งดุลบริการ และดุลบริจาค
  2. บัญชีทุนเคลื่อนย้าย เป็นบัญชีที่แสดงเกี่ยวกับการนำเงินทุนไปลงทุนระหว่างประเทศ
  3. บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ เป็นบัญชีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเงินสำรอง ระหว่างประเทศในแต่ละปี

ลักษณะของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

  1. ดุลการชำระเงินเกินดุล คือ รายรับสูงกว่ารายจ่าย (ทำให้เงินทุนสำรองเพิ่มขึ้น)
  2. ดุลการชำระเงินขาดดุล คือ รายรับต่ำกว่ารายจ่าย (ทำให้เงินทุนสำรองลดลง)
  3. ดุลการชำระเงินได้ดุล (สมดุล) คือ รายรับเท่ากับรายจ่าย (ทำให้เงินทุนสำรองไม่เปลี่ยน)
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: