การผลิต (Production)


การผลิต (Production)

การผลิต คือ การสร้างสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ และเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง

ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ (อรรถประโยชน์ : Utility) หมายถึง การทำให้สินค้าและบริการนั้นๆ มีคุณค่ามากขึ้นในทางเศรษฐศาสตร์ แบ่งประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้ 5 ชนิด คือ

 1. ประโยชน์เกิดจากการเปลี่ยนรูป (Form Utility) เช่น การเอาไม้ซุงมาแปรรูปแล้วทำเป็นโต๊ะ
 2. ประโยชน์เกิดจากการเปลี่ยนสถานที่ (Place Utility) เช่น นำรัตนชาติ จากใต้ดินมาทำเครื่องประดับ
 3. ประโยชน์เกิดจากเวลา (Time Utility) เช่น ความเก่า-ใหม่ ความเหมาะสมกับฤดูกาลและการผลิตเป็นรายแรก เช่น ผงซักฟอก เรียกว่า แฟ้บ / ซุปไก่ เรียกว่า แบรนด์ / บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เรียกว่า มาม่า
 4. ประโยชน์เกิดจากเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ (Posession Utility) เช่น เสื้อผ้าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สวมใส่มากกว่าช่างตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น
 5. ประโยชน์เกิดจากการให้บริการ (Service Utility) เช่น แพทย์ให้การรักษาแก่ผู้เจ็บป่วย ครูสอนหนังสือให้ศิษย์ ทนายว่าความให้ลูกความ เป็นต้น

การผลิต แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 1. การผลิตขั้นปฐมภูมิ (Primary Production) เป็นการผลิตวัตถุดิบ เช่น การเกษตรกรรม การประมง การป่าไม้ เหมืองแร่ (ลงทุนต่ำ ลงแรงสูง ผลตอบแทนต่ำ)
 2. การผลิตขั้นทุติยภูมิ (Secondary Production) เป็นการนำวัตถุดิบที่ผลิตได้มาแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูปเช่น อุตสาหกรรมต่างๆ (ลงทุนสูง ลงแรงสูง ผลตอบแทนสูง)
 3. การผลิตขั้นอุดม (Tertiary Production) เป็นการผลิตบริการ เช่น การขนส่ง การประกันภัยการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล (ลงทุนต่ำ ลงแรงต่ำ ผลตอบแทนสูง)

ปัจจัยการผลิต (Factors of Production) ในทางเศรษฐศาสตร์มีอยู่ 4 อย่าง คือ

 1. ที่ดิน (Land) หมายถึง แหล่งผลิต ซึ่งหมายรวมถึงทรัพยากรที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมด
 2. ทุน (Capital) หมายถึง สิ่งซึ่งนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการผลิต เช่น โรงงาน รถยนต์ เครื่องจักร วัว ควาย ยกเว้น เงิน (Money)
 3. แรงงาน (Labour) หมายถึง แรงกายและปัญญาของมนุษย์เท่านั้น
 4. ผู้ประกอบการ (Enterperneurship) หรือผู้ผลิต หมายถึง ผู้ที่จะนำเอาที่ดิน ทุน และ แรงงาน มาก่อให้เกิดการผลิต

ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต (รายได้)

 • ที่ดิน ผลตอบแทนเรียกว่า ค่าเช่า (Rent)
 • ทุน ผลตอบแทนเรียกว่า ดอกเบี้ย (Interest)
 • แรงงาน ผลตอบแทนเรียกว่า ค่าจ้าง (Wage) หรือค่าแรง
 • ผู้ประกอบการ ผลตอบแทนเรียกว่า กำไร (Profit)

ปัจจัยที่ควบคุมปริมาณการผลิต ดังนี้

 1. ปริมาณของวัตถุดิบ ที่จะนำมาใช้ในการผลิตว่ามีมากน้อยเพียงใด
 2. ปริมาณความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการนำผลผลิตไปบริโภค
 3. ราคาของผลผลิตออกมาจำหน่ายในตลาดขณะนั้นสูงหรือต่ำ

ทั้ง 3 ปัจจัยนี้ถ้าพิจารณาแล้วก็คือ อุปสงค์-อุปทาน นั่นเอง

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: