อุปสงค์ – อุปทาน


อุปสงค์ – อุปทาน

อุปสงค์ (Demand) หมายถึง ความต้องการในสินค้าและบริการในระดับราคาหนึ่งๆ กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) คือ

 1. ถ้าราคาสูง อุปสงค์ต่ำ (จะทำให้ราคาลดลงในที่สุด)
 2. ถ้าราคาต่ำ อุปสงค์สูง (จะทำให้ราคาสูงขึ้นในที่สุด)

ตัวการที่ทำให้อุปสงค์เปลี่ยนแปลงมี ดังนี้

 • ราคาของสินค้าและบริการ              – รายได้ของผู้บริโภค
 • ความจำเป็นที่จะใช้สินค้าและบริการนั้นๆ – สมัยนิยม
 • การโฆษณาของผู้ผลิต – การศึกษาของผู้บริโภค
 • ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสินค้าที่ใช้แทนกันได้ – การคาดคะเนราคา หรือการเก็งกำไร
 • การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนประชากร

อุปทาน (Supply) หมายถึง ปริมาณของสินค้าและบริการในระดับราคาหนึ่ง กฎของอุปทาน (Law of Supply) คือ

 1. ถ้าราคาสูง อุปทานสูง (จะทำให้ราคาลดลงในที่สุด)
 2. ถ้าราคาต่ำ อุปทานต่ำ (จะทำให้ราคาสูงขึ้นในที่สุด)

ตัวการที่ทำให้อุปทานเปลี่ยนแปลงมี ดังนี้

 • ราคาของสินค้าและบริการ                          – ฤดูกาลของผลผลิต
 • เทคนิคในการผลิต (อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม)                – ราคาวัตถุดิบ
 • ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสินค้าอื่นที่ใช้แทนกันได้ – การคาดคะเนราคาหรือการเก็งกำไร
 • การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนผู้ผลิตในตลาด

ทฤษฎีของอุปสงค์-อุปทาน บางครั้งเรียกว่า “กลไกแห่งราคา (Price-Mechanism)” เพราะอุปสงค์-อุปทานนั้นขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าและบริการ ในขณะเดียวกัน ราคาของสินค้าและบริการก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์-อุปทาน

ประโยชน์ของอุปสงค์-อุปทาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดปริมาณในการผลิตและกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง

ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือ ราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคพอใจที่จะซื้อและผู้ผลิตพอใจที่จะขายให้

ปริมาณดุลยภาพ (Equilibrium Quantity) คือ ปริมาณของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อเท่ากับปริมาณที่ผู้ผลิตต้องการที่จะขายให้

 • การหาค่าดุลยภาพจากตาราง ในแต่ละระดับราคาจะมีค่าของอุปสงค์-อุปทาน แตกต่างกัน ถ้าราคาใดที่ค่าของอุปสงค์และอุปทานเท่ากัน ราคานั้นคือ ราคาดุลยภาพ และค่าอุปสงค์และอุปทานที่เท่ากันนั้น คือ ปริมาณดุลยภาพ
 • การหาค่าดุลยภาพจากรูปกราฟ สังเกตเส้นอุปสงค์ (DD) และเส้นอุปทาน (SS) เส้นทั้งสองตัดกัน ณ จุดใด ถือว่าเป็นค่าดุลยภาพ ค่าบนแกนตั้ง ก็คือ ราคาดุลยภาพ และค่าบนแกนนอน ก็คือ ปริมาณดุลยภาพ สินค้าล้นตลาด (อุปทานส่วนเกิน / อุปสงค์ส่วนขาด) คือ ปริมาณสินค้าที่มีมากกว่าความต้องการสินค้า

สินค้าขาดตลาด (อุปทานส่วนขาด / อุปสงค์ส่วนเกิน) คือ ปริมาณสินค้าที่มีน้อยกว่าความต้องการสินค้า

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: