ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์


เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เช่น การเลือกใช้ปัจจัยการผลิต (ทรัพยากร) ที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้นยังศึกษาเกี่ยวกับการกระจายและการแลกเปลี่ยนผลผลิต เพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งหมดนี้เศรษฐศาสตร์อาจจะกล่าวว่า เป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดของมนุษย์และสังคม

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกระดับ มักจะเกิดปัญหาพื้นฐาน 3 ประการ

ดังนี้

  1. ปัญหาว่าจะผลิตอะไร (What) จะผลิตสินค้าและบริการใด ในปริมาณเท่าใด ถึงจะพอแก่การบริโภค
  2. ปัญหาว่าจะผลิตอย่างไร (How) ในที่นี้เป็นการนำปัจจัยการผลิตที่มีอยู่มาใช้ผลิต จะผลิตด้วยวิธีใดแม้จะมีต้นทุนในการผลิตต่ำและได้ผลผลิตสูง
  3. ปัญหาว่าจะผลิตเพื่อใคร (For whom) เมื่อผลิตสินค้าและบริการขึ้นมาแล้วจะสนองความต้องการของใคร

วิชาเศรษฐศาสตร์สามารถศึกษาได้ 2 แนว ดังนี้

  1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) เป็นการศึกษาหน่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจ เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ผลิต ตลาดสินค้า และตลาดปัจจัยการผลิต
  2. เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) เป็นการศึกษาหน่วยรวมของระบบเศรษฐศาสตร์ เช่น การผลิตของระบบเศรษฐกิจ การจ้างงาน การคลัง รายได้ประชาชาติ เป็นต้น
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: