ทฤษฎีใหม่


ทฤษฎีใหม่

ความหมายของทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่ แนวพระราชดำริในการจัดการบริหารที่ดินของเกษตรกรให้มีสัดส่วนในการใช้ พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความเป็นมาของทฤษฎีใหม่

ในการเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่กันอย่างยากไร้ เพราะการเกษตรที่ไม่ได้ผล เนื่องจากขาดแคลนน้ำ พระองค์ท่านได้พระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” และทรงทดลองที่วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สระบุรี และประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนำไปเป็นแบบอย่างได้

หลักการและขั้นตอนของทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

– แบ่งที่ดินที่มีอยู่ออกเป็นแปลงๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้อัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 รวมเป็น 100% ดังนี้

 • พื้นที่แปลงที่ 1 มีพื้นที่ร้อยละ 30 ใช้เป็นแหล่งน้ำเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกพืชน้ำ
 • พื้นที่แปลงที่ 2 มีพื้นที่ร้อยละ 30 ใช้ปลูกข้าว
 • พื้นที่แปลงที่ 3 มีพื้นที่ร้อยละ 30 ใช้ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชสวน ผัก
 • พื้นที่แปลงที่ 4 มีพื้นที่ร้อยละ 10 ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆ
 1. ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เป็นขั้นที่เกษตรกรจะพัฒนาไปสู่ขั้นพออยู่พอกิน เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จะต้องมีการรวมกลุ่มกันในรูปของสหกรณ์หรือกลุ่ม (ชุมนุม, ชมรม) โดยดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้

 • ด้านการผลิต จัดเตรียมหาพันธุ์พืช ปุ๋ย
 • ด้านการตลาด จัดหายุ้งฉางและร่วมกันขายผลผลิต
 • ด้านคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการ เช่น สถานีอนามัย โรงเรียน ศาสนสถาน และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆในการดำรงชีวิตที่ดีพอสมควร
 1. ทฤษฎีใหม่ขั้นพัฒนา

พัฒนาเกษตรกรให้ก้าวหน้าด้านการติดต่อประสานงานการจัดหาทุน เพื่อการลงทุนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่

 1. การพึ่งตนเอง เกษตรกรเป็นผู้กำหนดต่อตลาด
 2. ชุมชนเข้มแข็ง โดยการรวมพลังของชาวบ้าน
 3. ความสามัคคีของชุมชน ชาวบ้านมีความเอื้ออาทรต่อกัน
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: