สหกรณ์


สหกรณ์

สหกรณ์ หมายถึง องค์กรอิสระของบุคคลที่มารวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อดำเนินธุรกิจการค้าไม่ได้แสวงหากำไร โดยสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของกิจการ

หลักการสำคัญในการดำเนินงานของสหกรณ์

การดำเนินงานของสหกรณ์นั้นมุ่งการพึ่งตนเอง การมีสิทธิเท่าเทียมกัน ความสามัคคีและความเที่ยงธรรมโดยเน้นความเป็นประชาธิปไตย ประกอบด้วยหลักการที่สำคัญ ดังนี้

 1. ความสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership) สมาชิกของสหกรณ์มาจากบุคคลทั่วไปที่เต็มใจที่จะปฏิบัติข้อกำหนดของสหกรณ์ โดยไม่มีการแยกเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
 2. หลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control) สมาชิกทุกคนได้รับการดูแล ควบคุมและปฏิบัติตามแนวทางประชาธิปไตยเหมือนกัน
 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ (Member Economic Participation) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการลงทุนด้วยการซื้อหุ้น และได้รับผลตอบแทนตามจำนวนหุ้นที่ซื้อ
 4. ความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) สหกรณ์จะต้องพึ่งตนเอง และอยู่ภายใต้การดูแลของสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย
 5. การให้การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education Training and Information) สมาชิกทุกคนจะได้รับการศึกษา ฝึกอบรมจากสหกรณ์และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับสารสนเทศของสหกรณ์
 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperative) สหกรณ์จะต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์อื่นๆ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์
 7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) สหกรณ์ดำเนินการตามความเห็นชอบของสมาชิกเพื่อการพัฒนาชุมชน

สหกรณ์ในประเทศไทย

ในประเทศไทยปัจจุบันมีสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น 6 ประเภท แยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามจุดมุ่งหมายและวิธีดำเนินงานดังนี้

กลุ่มที่ 1 : สหกรณ์ในภาคการเกษตร

 1. สหกรณ์การเกษตร – เป็นการร่วมกันของผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น
 2. สหกรณ์ประมง – เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบอาชีพประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการความรู้ทางวิชาการและธุรกิจการประมง จัดหาเงินกู้ให้แก่สมาชิกเพื่อนำไปประกอบอาชีพรับฝากเงิน
 3. สหกรณ์นิคม – เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดสรรที่ทำกินให้ราษฎร สร้างปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัย ทั้งยังจัดหาสินเชื่อปัจจัยการผลิต การแปรรูปการเกษตร และการส่งเสริมอาชีพ

กลุ่มที่ 2 : สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

 1. สหกรณ์ร้านค้า – เป็นการรวมตัวของผู้บริโภค เพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายแก่สมาชิก
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ – เป็นการระดมทุนของผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน เพื่อตั้งสถาบันการเงิน โดยให้สมาชิกฝากเงินและกู้ยืมเงินโดยเสียดอกเบี้ยต่ำและมีระยะเวลาผ่อนชำระยาวนาน
 3. สหกรณ์บริการ – สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 โดยมีสมาชิกผู้ประกอบอาชีพเดียวกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มาดำเนินงานเกี่ยวกับอาชีพของตนให้มีความมั่นคงและรักษาอาชีพของตนไว้

การจัดตั้งสหกรณ์

ในการจัดตั้งสหกรณ์นั้นมี 5 ขั้นตอนดังนี้

 1. ขอคำแนะนำจากสหกรณ์จังหวัดหรือสหกรณ์อำเภอ
 2. ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก
 3. ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
 4. ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
 5. ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์

ข้อดี ธุรกิจแบบสหกรณ์สามารถรวบรวมเงินทุนได้จำนวนมาก เพราะการรวบรวมทุนจัดแบ่งออกเป็นหุ้นๆและเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร สหกรณ์ในประเทศต่างๆ จึงมักได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลและได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีอากรและอื่นๆ

ข้อเสีย เนื่องจากธุรกิจแบบสหกรณ์ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร จึงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกในอัตราต่ำมาก แต่จะมีผลตอบแทนอีกส่วนหนึ่งตามสัดส่วนแห่งกิจการงานหรือการค้าที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์ สมาชิกมักจะไม่ซื้อหุ้นไว้มาก เพราะได้รับผลตอบแทนต่ำ

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: